Mir Klengbierger (3/7)

3. Eng kuerz Geschicht vum Klengbiergertum

Éier mer eis d‘Geschicht vun de Kleng­bier­ger uku­cken brau­chen mer en prak­tia­blen Begrëff vum deem wat Kleng­bier­ger iwwe­rhaapt sinn.

Fir mam Ein­fachs­ten unzefän­ken : d‘Klengbiergertum bezeechent eng sozial Klass. An do geet lei­der de Misär scho lass. Net nëm­men well et eng ganz Rei vu ver­schid­den Begrëf­fer vun sozia­ler Klass ginn, mä och well et Kri­ti­ken un der Iddi sel­wer vun der sozia­ler Klass ginn. An esou guer bei dee­nen Sozio­lo­gen, His­to­ri­ker an Anthro­po­lo­gen, déi sech op e gemein­sa­men Klas­sen­be­grëff eene­gen kën­nen, gëtt et net ëmmer en Kon­sens doriw­wer wat Kleng­bier­ger als Klass duerstellen. 

Kom­pli­zéie­ren mer eis dofir d‘Saach net, an hale mer ons fir dësen kuer­zen ges­chicht­le­chen Iwwer­bléck un eng klas­sesch Defi­ni­tioun. Och wann se net an allem Aus­mooss an zu 100% zou­trefft, esou schéint se dach eng ganz Rei vu Saa­chen rich­teg ze treffen.

Fir et ganz séier ze maa­chen, a fir op deen Den­ker zeréck ze goen deen dem Begrëff vun sozia­ler Klass en ent­schee­den­den Impuls ginn huet – de Karl Marx -, kann een ënner­schee­den tëscht Leit déi näi­scht beset­zen aus­ser der Zaït, an dir se schaffe kën­nen, an deene Leit déi Fabri­cken an Gebaier beset­zen, an dee­nen di éischt schaffe kën­nen. Fir Suen ze ver­dén­gen, an ies­sen a wun­nen ze kën­nen, sinn déi di näi­scht hunn for­céiert hir Zäit an hir Aar­bechts­kraaft un déi Leit ze ver­ka­fen, déi hin­nen d‘Geleeënheet kënne ginn ze schaf­fen. Dat kléngt wéi en fären Deal, mä do ass bekannt­lech en klén­gen Hoken dobäi. 

De Pro­prietär vun der Fabrick kann bestëm­men ënner wat fir engen Bedin­gun­gen bei him ges­chafft gëtt. An eng vun dee­nen amü­san­ten Bedin­gun­gen déi sech esou Besët­zer aus­ge­duecht hunn, ass, dat se dee­nen déi fir si schaf­fen just en klén­gen Deel vun deem Wäert aus­be­zue­len deen se erschaffen. 

An do hätte mer di zwou aus­schlag­ge­bend Klas­sen fir de Marx : den Aar­bech­ter oder Pro­le­ta­rier op der enger Säit, an de Kapi­ta­list, oder de Bour­geois op dir ane­rer. An tëschent dee­nen zwee herr­scht e Muecht­ve­rhältnes vun Domi­na­tioun an Ausbeutung. 

An d‘Klengbierger ? Nun, wéi den Numm et undeit ass de Kleng­bier­ger eng Variant vu Bier­ger. D‘Kritik ass schonn an Numm mat dran : Kleng­bier­ger si kleng Bier­ger. Si hunn ë bës­sen Besetz a kën­nen even­tuell den een oder ane­ren Aar­bech­ter ustel­len, mä si mus­sen och sel­wer bei der Aar­becht mat upaken.

Dofir fënnt een se an der poli­tes­cher Ges­chicht dann och emol op der Säit vun der Bour­geoi­sie a vun der Aus­beu­tung, oder wann et se bes­ser arran­géiert, op der Säit vun den Aar­bech­ter, an esou guer de Sozia­lis­ten. Kleng­bier­ger sinn net ëmmer kon­ser­va­tiv oder reak­tionär, et gëtt och eng Tra­di­tioun vu kleng­bier­ger­le­chem Sozia­lis­mus. Dofir hat de Marx och en Numm : Kleng­bier­ger­so­zia­lis­mus huet hien Sozial-Demo­kra­tie genannt. 

Dat „aalt“ Kleng­bier­ger­tum, am 19ten Joe­rhon­nert, bes­toung virun allem aus Hand­wierks­mees­ch­ter mat klen­gem Betrib oder But­teks­besët­zer. De Bäcker vum Duerf oder vum Staat­véie­rel, de Metz­ler, de Schmadd, de Schräi­ner, den Cafe­tier oder och den Epi­cier : dat sinn déi urs­prén­glech Klengbierger. 

Kleng­bier­ger sinn dofir ëmmer déif am Duer­flie­wen oder am Staat­véie­rel veran­kert. Si hu just Accès op de loka­len Maart, op lokal Clien­ten. Dofir sinn esou Wäer­ter wéi d‘Famill, de klénge Besëtz, d‘Eierlechkeet, d‘Vertrauen, mora­lesch Uner­ken­nung an d‘Bekanntschaft mat den Leit aus der Géi­gend fir d‘Klengbierger wesentlech. 

Hei falen Besetz, Famill, Wun­nen a Schaf­fen ëmmer zesum­men. D‘Mentalitéit vum Kleng­bier­ger passt op déi sozial Verhält­nes­ser, an op déi lokal Inter­es­sen am Kon­text vun deene hien schafft a lieft. 

Kleng­bier­ger funk­tio­néie­ren also och an enger Wirt­schafts­form, déi (nach) net dem Kapi­ta­lis­mus ents­précht : eng Wirt­schafts­form déi den engles­chen His­to­ri­ker E.P. Thomp­son „mora­lesch Eko­no­mie“ genannt huet. 

Mora­lesch Eko­no­mie ass typesch fir lokal Gemein­schaf­ten, e Verhältnes wou d‘Ekonomie op gedeel­ten mora­les­chen Wäer­ter a Virs­tel­lun­gen, an net just réck­siicht­los op ren­gem Gewënn baséiert. Dat kléngt op der enger Säit ganz flott, mä et ergëtt op der ane­rer Säit och dat ver­stock­ten Kierch­tu­rem­sden­ken, de Lokal­pa­trio­tis­mus, d‘Verteidegen vu de kleng­bier­ger­le­chen Famil­l­jewäer­ter, vum klen­gem Besëtz a vun der Selbststännegkeet. 

Hei­raus gesäit een schonn fir­wat d‘Klengbiergertum duer­no en gefon­nend Fries­sen Natio­nal­so­zia­lis­ten, d‘Poujadisten an d‘Populisten ginn. 

Mä Kleng­bier­ger emol vun der ane­rer Säit betruecht droen och dozou bäi eng Zort vun ëffent­le­cher Sphäre ze scha­fen, déi wäit iwwer di bour­geois Salo­nen eraus geet, an dee­nen den Haber­mas eng wesent­lech Roll am Ents­toen vun der moder­ner Demo­kra­tie gesinn huet. 

Beim Bäcker, beim Metz­ler, an der Epi­ce­rie a virun allem am Kafé gëtt net nëm­men kaf, an consom­méiert, mä och dis­ku­téiert a kri­ti­séiert. D‘Butteker vun de Kleng­bier­ger sinn och Uer­ter wou sech eng ëffent­lech Mee­nung aus­bilt, a formuléiert. 

Duerch hir Ofhän­geg­keet vum loka­len Maart, duerch d‘Onméiglechkeet gréis­ser Kre­dit­ter ze kréien fir d‘Betriber an Rich­tung Kapi­ta­lis­mus ze entwé­cke­len, doduerch och dat hir Exis­tenz kom­plett vum Verhältnes zu hiren Clien­ten ofhoung war d‘Alldagserfahrung vun de Kleng­bier­ger am Ufank méi no un deem vun den Aar­bech­ter, wéi deen vun de Grouss­bier­ger an den Aristokraten. 

Eréi­scht géint Enn vum 19en Joe­rhon­nert evo­luéiert d‘Klengbiergertum zu neien Aar­bech­ten a Sozial­ve­rhält­nes­ser zu dem Ver­wal­tungs- an Déng­scht­lees­ch­tungs­beräich. An an deem Moment fänkt d‘Klengbiergert um sech verstäerkt un den Wäer­ter an un Ges­ch­maach vun de Grouss­bier­ger ze orien­téie­ren. Hei fänkt dat un, wat da spéi­der am 20ten Joe­rhon­nert zur types­cher kleng­bier­ger­le­chen Hochs­ta­pe­lei sech entwéckelt.