Lost Connexions

Johann Hari. (2018) Lost Connections : Uncovering the Real Causes of Depression

Sinn Anti­de­pres­si­va dat fal­scht Mët­tel fir eng falsch Krankheet ? 

Fir de bri­tesche Jour­na­list Johann Hari ass d’De­pres­sioun keen indi­vi­duelle mee e kol­lek­tive Pro­blem. A sen­gem Buch Lost Connec­tions zielt hien 9 Ursaache fir Depres­sioun an Ang­schts­téie­run­gen op. An do sollt een, sen­ger Mee­nung no, och uset­zen, fir där « Zivi­li­sa­tiouns­kran­kheet » mees­ch­ter ze ginn.

De Michel Delage an de Psy­cha­na­lyst Thier­ry Simo­nel­li schwät­zen iwwer dem Johann Hari säi Buch.

­

­