Autoritär (7/7): Autoritär haut

Säit 2002 gëtt en Grupp vun Cher­cheu­ren vun der Uni­ver­si­téit vu Leip­zig, ennert der Lee­dung vum Oli­ver Decker and Elmar Bräh­ler, a mat der Enners­tet­zung vun der Hein­rich-Böll-Stif­tung, all 2 Joer eng grouss Etüd iwwer den Riet­sex­tre­mis­mus eraus. 

Des Stu­dien situéie­ren sech zum Deel op der Linn vun de grous­sen Stu­dien zum Auto­ri­ta­ris­mus vun der « Frank­fur­ter Schule ». Si benot­zen eng aktua­li­séiert Metho­do­lo­gie fir esou wuel di sozio­lo­gesch wéi di psy­cho­lo­gesch Dimen­siou­nen vum Auto­ri­ta­ris­mus op d’S­puer ze kom­men. An d’Re­sul­ta­ter sinn, säit 2002, ëmmer erëm erstaunlech. 

D’E­di­teu­ren tref­fen am les­ch­ten Sam­mel­band vun 2018 eng wich­teg Ënner­schee­dung am Begrëff vum Auto­ri­ta­ris­mus tëscht enger gesell­schaft­le­cher auto­ritä­rer Dyna­mik, déi sozio­lo­gesch a ges­chicht­lech vers­tane gi muss, an engem psy­cho­lo­ges­chen Pen­dant, deen net ein­fach mat Léier- oder Verha­lens­theo­re­tes­chen Appro­chen ka begraff ginn, mä deen op psy­cho­ana­ly­tesch Notiou­nen zeréck gräife muss. Fir d’Erklä­ren vum auto­ritä­ren Syn­drom muss dann, genau esou wéi d’S­tu­dien vun der Frank­fur­ter Schule, den Zesum­men­hang an d’Wies­sel­wier­kung tëscht auto­ritä­rer Dyna­mik an auto­ritä­rem Syn­drom eegens aus enger sozio­lo­gesch Infor­méier­ter, psy­cho­ana­ly­tes­cher Sozia­li­sa­tiouns­theo­rie begraff ginn :

Wie alle Erklä­rung­smo­delle, braucht auch der Auto­ri­ta­ris­mus bestän­dige Aktua­li­sie­rung, soll er nicht zum star­ren Kon­zept ver­kom­men, in dem die Men­schen in »Schafe und Böcke« unter­teilt wer­den (Hor­khei­mer & Ador­no […]). Diese Ausei­nan­der­set­zung muss sich auf die Frage bezie­hen, welche Auto­rität die Gesell­schaft dur­ch­dringt, was ihre Ratio­na­lität ist und welche sozia­len Widers­prüche sich in der Irra­tio­na­lität der Gesell­schafts­mit­glie­der zeigen. 

Decker, O., & Bräh­ler, E. (Hrsg.). (2018). Flucht ins Auto­ritäre : Recht­sex­treme Dyna­mi­ken in der Mitte der Gesell­schaft : die Leip­zi­ger Auto­ri­ta­ris­mus-Stu­die 2018. Psy­cho­so­zial-Ver­lag.

Och an dëser Stu­die bleift awer d’Ö­ko­no­mie eng « zen­tral Schar­néier », an esou fern si eng abs­trakt Iden­ti­fi­zéie­rung­sméi­gle­ch­keet fir en seku­la­ri­séiert « Heils­vers­pre­chen » och nach haut duers­tellt. An Kri­senzäi­ten kën­nen des Abs­trak­tioun an deel­weis Seku­la­ri­séie­rung awer erëm an en per­so­na­li­séiert Verhältnes zu engem cha­ris­ma­tes­chen Lea­der ëmschloen. 

Den Gra­ti­fi­ka­tioun­sop­schub (« delayed gra­ti­fi­ca­tion »), deen de Kapi­ta­lis­mus fir di aller­mees­cht Leit bedeit, an deen ënner nor­ma­len gesell­schaft­leche Bedin­gun­gen op d’Ge­dold an Tole­ranz vun dee­nen Beno­dee­leg­ten rech­nen kann, brécht an Kri­sen­mo­men­ter zwar zesum­men, mä net esou, dat en ein­fach an engem ‹revo­lu­tionä­ren› Moment zur Iwwer­wan­nung drän­gen géif. D’Ver­laan­gen no der nämm­lech­ter Gra­ti­fi­ka­tioun, nom Vers­prie­chen vun der kapi­ta­lis­tes­cher Eko­no­mie, depla­céiert sech just vun der Eko­no­mie op déi Per­soun, déi dat Vers­prie­chen schéngt droen ze ken­nen. Dat mécht den Suc­cès vum Popu­lis­mus (riets a lénks) aus, deen di Leip­zi­ger Sta­tis­ti­ken esou iwwer­zee­gend duerleeë. 

Lie­sen a lau­sch­te­ren op Radio 100,7 … »>

(Am nämm­lech­ten Kon­text, aus enger méi sozio­lo­ges­cher Pers­pek­tiv : Dörre, K., Bose, S., Lüt­ten, J., & Kös­ter, J. (2018). Arbei­ter­be­we­gung von rechts ? Motive und Gren­zen einer ima­ginä­ren Revolte. Ber­li­ner Jour­nal für Sozio­lo­gie, 28(1), 55 – 89. https://doi.org/10.1007/s11609-018‑0352‑z)