Radio als Service Public

Wéi kann een e Radio vers­toen, deen als « Ser­vice Public » funk­tio­néiert ? Oder anes­cht gefrot : wat ass den Ënner­scheed tëscht engem pri­va­ten, kom­mer­ziel­len Radio, an engem ëffent­lech-recht­le­chen Radio ? Hei tref­fen, och am Kader vun enger Demo­kra­tie, ver­schid­den Siich­ten ope­neen déi, wann een genau hikuckt, net onbe­déngt esou kom­pa­ti­bel sinn, wéi et munch­mol schéngt. 

Hei kann een en nor­ma­ti­ven Begrëff vum « Ser­vice public » an den Zesum­men­hang mat enger gelee­fe­ger, all­ge­men­ger Iddi vun der Demo­kra­tie bréngen. 

An den Nopes­chlän­ner huet sech den Radio als « Ser­vice public » am spéi­den 20ten Joe­rhon­nert haaptsä­chlech op e puer Gen­ren spe­zia­li­séiert : d’In­for­ma­tioun den Docu­men­taire (méi oder wéi­ne­ger kom­plex, direkt Deve­lop­pe­men­ter iwwer spe­zi­fesch The­men), d’Krea­tioun (ori­gi­nell an hybrid For­ma­ter, per­so­na­li­séiert Entre­tie­nen, Dis­kus­siou­nen, Essaien …) an d’Fik­tioun (Héiers­piller, lite­ra­resch Feuilletonen, …).

Dozou den Chris­tophe Deleu :

Ces genres sont mino­ri­taires, et s’é­loignent d’une repré­sen­ta­tion tra­di­tion­nelle de la radio comme média du direct, de l’é­phé­mère, et de l’ac­com­pa­gne­ment : les œuvres rele­vant de ces genres sup­posent sou­vent des tra­vaux préa­lable d’en­re­gis­tre­ment, de mon­tage, et de mixage, et exigent une écoute plus atten­tive que les autres pro­grammes. Nous éta­blis­sons par consé­quent l’hy­po­thèse selon laquelle la pro­gram­ma­tion de ces genres s’a­vère plus périlleuse que celle d’autres genres plus attrac­tifs en termes d’au­dience, comme les émis­sions humo­ris­tiques dans le sec­teur du diver­tis­se­ment, ou les jour­naux dans le sec­teur de l’in­for­ma­tion.
[…]
Aucune radio pri­vée, sauf excep­tion, ne dif­fuse donc de docu­men­taires, de créa­tion radio­pho­nique, ni de fic­tion. Ce sont donc bien les pou­voirs publics qui per­mettent aujourd’hui à ces genres d’exis­ter à la radio.

Deleu, C. (2013). Y a‑t-il une spé­ci­fi­ci­té du ser­vice public en matière radio­pho­nique ? Les Enjeux de l’information et de la com­mu­ni­ca­tion, n° 14/2(2), 95 – 110.

Unhand vun dier Spe­zi­fi­zi­téit vum den ëffent­lech-recht­le­chen Radioen kann enn dann och e puer Pro­ble­mer ëmräis­sen, déi mat enger (och par­tiel­ler) Pri­va­ti­séie­rung, oder esou guer nëm­men mat der Uwen­nung vun enger for­mel­ler Maart­lo­gik, fir en ëffent­lech-recht­le­chen Radio entstinn. 

Op Radio 100,7 lie­sen a lauschteren … ➽