Radio

Radio als Service Public

WĂ©i kann een e Radio vers­toen, deen als « Ser­vice Public Â» funk­tio­nĂ©iert ? Oder anes­cht gefrot : wat ass den Ă‹nner­scheed tĂ«scht engem pri­va­ten, kom­mer­ziel­len Radio, an engem Ă«ffent­lech-recht­le­chen Radio ? Hei tref­fen, och am Kader vun enger Demo­kra­tie, ver­schid­den Siich­ten ope­neen dĂ©i, wann een genau hikuckt, net onbe­dĂ©ngt esou kom­pa­ti­bel sinn, wĂ©i et munch­mol schĂ©ngt.  (Lire la suite â€¦ )

Radio

68 – Revolt an Utopie

50 Joer no 68 ginn d’Dis­kus­siou­nen doriw­wer wat 1968 war, a wat et bedeit huet nach Ă«mmer mat vill Pathos op dir enger Säit, mat Zynis­mus an Iwwe­rhie­fle­ch­keet op dier aane­rer gefouert. Eng bal gelon­gen sozia­lis­tesch Revo­lu­tioun, eng kol­lek­tiv Ner­ve­krise vun  (Lire la suite â€¦ )