Ëffentlech Meenung
Radio

Ëffentlech Meenung

Opgrond vun de grousse poli­tesche Revo­lu­tioune vum 18. an 19. Joe­rhon­nert gouf d‘Demokratie am Ufank vum 20.
Joe­rhon­nert gär als Mas­se­phe­no­men inter­pre­téiert. Et sollt een den­ken dat déi spontan
Mas­se­be­wee­gun­gen déi d‘Adelsherrschaft ofges­chaaft hunn, an och nach den Kapitalismus
sollte mat engem Knall ofscha­fen, de wich­teg­ste Grond vun der Demo­kra­tie duers­tel­len.  (Lire la suite … )

Radio

Radio als Service Public

Wéi kann een e Radio vers­toen, deen als « Ser­vice Public » funk­tio­néiert ? Oder anes­cht gefrot : wat ass den Ënner­scheed tëscht engem pri­va­ten, kom­mer­ziel­len Radio, an engem ëffent­lech-recht­le­chen Radio ? Hei tref­fen, och am Kader vun enger Demo­kra­tie, ver­schid­den Siich­ten ope­neen déi, wann een genau hikuckt, net onbe­déngt esou kom­pa­ti­bel sinn, wéi et munch­mol schéngt.  (Lire la suite … )