Manuscrits

Mir Klengbierger 1/7

1. Wee sinn d‘Klengbierger ? En Iwwer­bléck Eigent­lech hätte mer jo soll­ten vun der Äerd ver­sch­wan­nen, mär Kleng­bier­ger. Eigent­lech hätt sech de Besetz vun de Pro­duk­tiouns­ve­rhält­nes­ser an den Hänn vun ëmmer man­ner Grouss­bier­ger kon­zen­tréie­ren sol­len, an domat ëmmer méi Leit an d‘Proletariat geheien.  (Lire la suite … )