Science Wars

Obwuel mer un eng gewës­sen Ondurch­siicht­le­ch­keet gewinnt sinn, an obwuel ree­gel­méis­seg Kri­sen a Katas­tro­phen eis defi­ni­tiv d’Ge­fill geholl hunn, an enger séche­rer Welt ze lie­wen, ass ons hai­teg Situa­tioun dach ers­taun­lech.

Nach ni gouf et esou­vill an esou weltwäit kon­tra­dik­to­resch Infor­ma­tiou­nen iwwert esou en klengt Dén­gen, mat esou mas­sive Kon­se­quen­zen. An och d’Wës­sen­schaf­ten schén­gen ons keen ein­fa­chen Wee do eraus ze weisen. 

Lie­sen a lau­sch­te­ren op Radio 100,7 … »>