No Picture
Manuscrits

Mir Klengbierger (3/7)

3. Eng kuerz Ges­chicht vum Kleng­bier­ger­tum Éier mer eis d‘Geschicht vun de Kleng­bier­ger uku­cken brau­chen mer en prak­tia­blen Begrëff vum deem wat Kleng­bier­ger iwwe­rhaapt sinn. Fir mam Ein­fachs­ten unzefän­ken : d‘Klengbiergertum bezeechent eng sozial Klass. An do geet lei­der de Misär scho  (Lire la suite … )

Radio

Lost Connexions

Johann Hari. (2018) Lost Connec­tions : Unco­ve­ring the Real Causes of Depres­sion Sinn Anti­de­pres­si­va dat fal­scht Mët­tel fir eng falsch Kran­kheet ? Fir de bri­tesche Jour­na­list Johann Hari ass d’De­pres­sioun keen indi­vi­duelle mee e kol­lek­tive Pro­blem. A sen­gem Buch Lost Connec­tions zielt hien 9 Ursaache fir Depres­sioun an Ang­schts­téie­run­gen op. An  (Lire la suite … )

No Picture
Manuscrits

Mir Klengbierger (2/7)

2. Kleng­bier­ger an der Kri­tik Et ass schwéier beim Wuert Kleng­bier­ger net u Qua­li­téi­ten ze den­ken déi mat der Zäit qua­si zu Syno­ny­men gou­fen. Kleng­bier­ger sinn kleng­ka­réiert, bor­néiert, bie­der, eng­stir­neg, kon­ser­va­tiv, verk­lemmt, phi­lis­te­rhaft a pro­vin­zielll. Kleng­bier­ger sinn, anes­cht gesot, Spiiss­bier­ger an Schäin­hel­le­ger.  (Lire la suite … )

Manuscrits

Mir Klengbierger 1/7

1. Wee sinn d‘Klengbierger ? En Iwwer­bléck Eigent­lech hätte mer jo soll­ten vun der Äerd ver­sch­wan­nen, mär Kleng­bier­ger. Eigent­lech hätt sech de Besetz vun de Pro­duk­tiouns­ve­rhält­nes­ser an den Hänn vun ëmmer man­ner Grouss­bier­ger kon­zen­tréie­ren sol­len, an domat ëmmer méi Leit an d‘Proletariat geheien.  (Lire la suite … )