Bullshit Jobs

Hutt Dir den Androck, fir eng Aar­becht bezuelt ze ginn, dĂ©i sĂ«nn­los ass a vun där kee MĂ«nsch eppes huet ? Eng Aar­becht, dĂ©i ee grad esou gutt kĂ©int ofscha­fen ?

Fir den ame­ri­ka­nes­chen Anthro­pho­log David Grae­ber sinn « Bull­shit Jobs Â» een an der « effi­zien­ter Â» libe­ra­ler Wirt­schaft wäit­ver­breete Phe­no­men : vill Sala­riĂ©Ă« gĂ©i­fen all Dag esou maache wĂ©i wann. Fir de Grae­ber wier dee Sys­tem eleng dofir do, fir d’Do­mi­nanz vum Finanz­ka­pi­tal ze sĂ©che­ren.
De Michel Delage an den Thier­ry Simo­nel­li schwät­zen iwwer dem David Grae­ber säi Buch « Bull­shit Jobs. A Theory Â».

Op Radio 100,7 lauschteren â€¦ Â»