Bullshit Jobs

Hutt Dir den Androck, fir eng Aar­becht bezuelt ze ginn, déi sënn­los ass a vun där kee Mënsch eppes huet ? Eng Aar­becht, déi ee grad esou gutt kéint ofscha­fen ?

Fir den ame­ri­ka­nes­chen Anthro­pho­log David Grae­ber sinn « Bull­shit Jobs » een an der « effi­zien­ter » libe­ra­ler Wirt­schaft wäit­ver­breete Phe­no­men : vill Sala­riéë géi­fen all Dag esou maache wéi wann. Fir de Grae­ber wier dee Sys­tem eleng dofir do, fir d’Do­mi­nanz vum Finanz­ka­pi­tal ze séche­ren.
De Michel Delage an den Thier­ry Simo­nel­li schwät­zen iwwer dem David Grae­ber säi Buch « Bull­shit Jobs. A Theory ».

Op Radio 100,7 lauschteren … »