Radio

Demokratie a Populismus

Demo­kra­tie an Dema­go­gie (4. Januar 2017) [Audio] Demo­kra­tie a Popu­lis­mus (11. Januar 2017) [Audio] Demo­kra­tie : eng kom­pli­zéiert Affär (18. Januar 2017) [Audio] Anti-demo­­kratësch Ten­den­zen an der Demo­kra­tie (25. Januar 2017) [Audio] Den Nähr­bue­dem vum Popu­lis­mus (1. Februar) [Audio] Vun der Repre­sen­ta­tiouns­kris zum  (Lire la suite … )

Radio

Homo Oeconomicus

1. Mënsch, Indi­vi­duum, Sujet : eng kuerz Ges­chicht « L’homme est une inven­tion récente dont l’archéologie de notre pen­sée montre aisé­ment la date récente. Et peut-être la fin pro­chaine », schreift de Michel Fou­cault an engem vill dis­ku­téier­ten Zitat zum Schluss vun Les  (Lire la suite … )

Radio

Wat ass Muecht ?

1. Defi­ni­tiou­nen vu Muecht (13 Januar 2015) Wat “Muecht” ass schéint all­ge­meng verständ­lech. Mä bei genaue­rem Hiku­cken gesäit en e Phä­no­men vun enger bean­dro­cken­der Kom­plexi­téit. Esou gëtt et och eng Wull vu Begrëf­fer an der Phi­lo­so­phie, der Sozio­lo­gie an an der  (Lire la suite … )

Radio

De Freud a seng Kritiker

Dem Freud seng Ufäng : Kri­tik an nei Model­ler an der Neu­ro­psy­cho­lo­gie Vun der Neu­ro­psy­cho­lo­gie zur wës­sen­schaft­le­cher Déi­fe­psy­cho­lo­gie : dem Freud seng Kri­tik un der Sug­ges­tioun als The­ra­pie Di zweedäi­teg Kri­tik vun Lud­wig Witt­gen­stein an di éis­scht Léi­sung­ver­sich Di éischt Gene­ra­lof­fen­sif : dem  (Lire la suite … )

Radio

En däischtere Kontinent. D’Entdeckung vum Onbewossten

Ver­féie­rung oder Fan­ta­sie ? Di psy­chesch Rea­li­téit Ham­let­kom­plex – Oedi­pus­kom­plex Dré­me­reien Ver­schwät­zen, ver­gies­sen, ver­wies­se­len De klen­gen Hans oder : fir­wat d’Päerd bäis­sen « Ech muss ! Ech muss ! » Zwang­sviers­tel­lun­gen an Zwang­shand­lun­gen Hel­leg Strah­len, Wol­lust­ner­ven, Gott a seng Fra Dépres­sioun, Trauer a Melan­cho­lie Ech an de Mën­sche­mas­sen  (Lire la suite … )