Radio

68 ‚Äď Revolt an Utopie

50 Joer no 68 ginn d‚ÄôDis¬≠kus¬≠siou¬≠nen doriw¬≠wer wat 1968 war, a wat et bedeit huet nach √ęmmer mat vill Pathos op dir enger S√§it, mat Zynis¬≠mus an Iwwe¬≠rhie¬≠fle¬≠ch¬≠keet op dier aane¬≠rer gefouert. Eng bal gelon¬≠gen sozia¬≠lis¬≠tesch Revo¬≠lu¬≠tioun, eng kol¬≠lek¬≠tiv Ner¬≠ve¬≠krise vun  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Demokratie a Populismus

Demo¬≠kra¬≠tie an Dema¬≠go¬≠gie (4. Januar 2017) [Audio] Demo¬≠kra¬≠tie a Popu¬≠lis¬≠mus (11. Januar 2017) [Audio] Demo¬≠kra¬≠tie : eng kom¬≠pli¬≠z√©iert Aff√§r (18. Januar 2017) [Audio] Anti-demo¬≠¬≠krat√ęsch Ten¬≠den¬≠zen an der Demo¬≠kra¬≠tie (25. Januar 2017) [Audio] Den N√§hr¬≠bue¬≠dem vum Popu¬≠lis¬≠mus (1. Februar) [Audio] Vun der Repre¬≠sen¬≠ta¬≠tiouns¬≠kris zum  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Homo Oeconomicus

1. M√ęnsch, Indi¬≠vi¬≠duum, Sujet : eng kuerz Ges¬≠chicht ¬ę L‚Äôhomme est une inven¬≠tion r√©cente dont l‚Äôarch√©ologie de notre pen¬≠s√©e montre ais√©¬≠ment la date r√©cente. Et peut-√™tre la fin pro¬≠chaine ¬Ľ, schreift de Michel Fou¬≠cault an engem vill dis¬≠ku¬≠t√©ier¬≠ten Zitat zum Schluss vun Les  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Wat ass Muecht ?

1. Defi¬≠ni¬≠tiou¬≠nen vu Muecht (13 Januar 2015) Wat ‚ÄúMuecht‚ÄĚ ass sch√©int all¬≠ge¬≠meng verst√§nd¬≠lech. M√§ bei genaue¬≠rem Hiku¬≠cken ges√§it en e Ph√§¬≠no¬≠men vun enger bean¬≠dro¬≠cken¬≠der Kom¬≠plexi¬≠t√©it. Esou g√ętt et och eng Wull vu Begr√ęf¬≠fer an der Phi¬≠lo¬≠so¬≠phie, der Sozio¬≠lo¬≠gie an an der  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

De Freud a seng Kritiker

Dem Freud seng Uf√§ng : Kri¬≠tik an nei Model¬≠ler an der Neu¬≠ro¬≠psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie Vun der Neu¬≠ro¬≠psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie zur w√ęs¬≠sen¬≠schaft¬≠le¬≠cher D√©i¬≠fe¬≠psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie : dem Freud seng Kri¬≠tik un der Sug¬≠ges¬≠tioun als The¬≠ra¬≠pie Di zweed√§i¬≠teg Kri¬≠tik vun Lud¬≠wig Witt¬≠gen¬≠stein an di √©is¬≠scht L√©i¬≠sung¬≠ver¬≠sich Di √©ischt Gene¬≠ra¬≠lof¬≠fen¬≠sif : dem  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

En däischtere Kontinent. D’Entdeckung vum Onbewossten

Ver¬≠f√©ie¬≠rung oder Fan¬≠ta¬≠sie ? Di psy¬≠chesch Rea¬≠li¬≠t√©it Ham¬≠let¬≠kom¬≠plex ‚Äď Oedi¬≠pus¬≠kom¬≠plex Dr√©¬≠me¬≠reien Ver¬≠schw√§t¬≠zen, ver¬≠gies¬≠sen, ver¬≠wies¬≠se¬≠len De klen¬≠gen Hans oder : fir¬≠wat d‚ÄôP√§erd b√§is¬≠sen ¬ę Ech muss ! Ech muss ! ¬Ľ Zwang¬≠sviers¬≠tel¬≠lun¬≠gen an Zwang¬≠shand¬≠lun¬≠gen Hel¬≠leg Strah¬≠len, Wol¬≠lust¬≠ner¬≠ven, Gott a seng Fra D√©pres¬≠sioun, Trauer a Melan¬≠cho¬≠lie Ech an de M√ęn¬≠sche¬≠mas¬≠sen  (Lire la suite ‚Ķ )