Fraen un d’Muecht ?

Gläich­be­rech­te­gung, esou schéngt et haut all­ge­meng a Wirt­schaft a Poli­tik uge­holl, hees­cht, datt d’Fraen déi näm­lech Rech­ter, déi nämm­lecht Pos­ten an déi nämm­lecht Salairë wéi Män­ner kréie sollen. 

Dofir gëllt dann och Pari­téit als déi uni­ver­sell Léi­sung vum Pro­blem vun der männ­le­cher Domi­na­tioun. Dat bes­treit en neit Mani­fest – Femi­nis­mus fir déi 99 Prozent – op dat ener­ges­chst. Pari­téit léisst näm­lech genee déi Ursaache vum Pro­blem am Däi­sch­te­ren, déi se léi­sen soll. 

Méi dozou um Site vun 100,7 …