Superbia

Den Nar­ziss­mus, deen den ame­ri­ka­nes­chen His­to­ri­ker Chris­to­pher Lasch Enn de 70er an sén­gem Buch The Culture of Nar­cis­sism als wich­teg Cha­rak­te­ris­tik vun eiser west­le­cher Kul­tur diag­nos­ti­zéiert huet, ass e kom­pli­zéiert Phenomen. 

En ents­teet aus gesell­schaft­leche Kon­tra­dik­tiou­nen eraus a mani­fes­téiert sech net ein­fach als Iwwer­schät­zung vum Ech, mee als e Kon­flikt mam Ech. 

Dat passt zum Deel nach bei den hai­tege kul­tu­rel­len Nar­ziss­mus, obwuel deen och schonn nei For­men uge­holl huet.

Méi dozou um Site vun 100,7 …