Effentlechkeet
Radio

Zerstéierung vun der Zivilgesellschaft

Mat der Mul¬≠ti¬≠pli¬≠ka¬≠tioun vun de sanit√§¬≠ren Mesu¬≠ren ger√©it een Deel vun der Gesell¬≠schaft √ęmmer m√©i an Bedr√§n¬≠gn√ęsss : et ass deen Deel deen Zivil¬≠ge¬≠sell¬≠schaft genannt g√ętt. 

D‚ÄôZivilgesellschaft spillt en wee¬≠sent¬≠le¬≠chen R√īle am Kr√§f¬≠te¬≠ve¬≠rh√§lt¬≠nis vun der Demo¬≠kra¬≠tie nieft de Muech¬≠ten vu Poli¬≠tik a Wirt¬≠schaft. Wat genau ass also d√ęs Zivil¬≠ge¬≠sell¬≠schaft, w√©i ass se ents¬≠ta¬≠nen, wat sinn hir Funk¬≠tiou¬≠nen, a wat sinn d‚ÄôKonsequenzen, wann se zers¬≠t√©iert g√ętt ?  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Ressentiment : e politescht Gefill

Res¬≠sen¬≠ti¬≠ment ass en kom¬≠pli¬≠z√©iert Gefill. D‚ÄôWuert an de Begr√ęff vum Res¬≠sen¬≠ti¬≠ment sinn och net immens gelee¬≠feg. M√§ wann een ver¬≠schid¬≠den Den¬≠ker w√©i dem Frie¬≠drich Nietzsche, dem Max Sche¬≠ler an dem Theo¬≠dor Ador¬≠no glee¬≠wen d√§erf, dierft d‚ÄôSaach sel¬≠wer trotz¬≠deem w√§it ver¬≠breet sinn.  (Lire la suite ‚Ķ )

No Picture
Radio

Mesuren an hir Konsequenzen

Mooss¬≠na¬≠men zur Bek√§mp¬≠fung vun engem Virus, dee wuel ni m√©i ganz ver¬≠sch¬≠wan¬≠nen w√§ert, dierf¬≠ten d‚ÄôNor¬≠ma¬≠li¬≠t√©it vun dee¬≠nen n√§chs¬≠ten Joren best√ęm¬≠men. Et k√©int een esou guer den¬≠ken, dat esou Mooss¬≠na¬≠men ons nach w√§er¬≠ten beglee¬≠den, wann eng aner real oder ima¬≠gin√§r Gefor  (Lire la suite ‚Ķ )

Articles

Moral und Besch√§mung : Unterwegs zur Anomie

Als solche geh√∂rt die Pan¬≠de¬≠mie zu der Gat¬≠tung von Risi¬≠ken und Katas¬≠tro¬≠phen, von denen Ulrich Beck schon vor Jahr¬≠zehn¬≠ten fes¬≠thielt, dass sie als unsicht¬≠bare und nicht direkt erfahr¬≠bare Erei¬≠gnisse der Wis¬≠sen¬≠schaft bed√ľr¬≠fen, um erst als Gegens¬≠tand des Bewusst¬≠seins, der Gefah¬≠ren¬≠wahr¬≠neh¬≠mung und der Kom¬≠mu¬≠ni¬≠ka¬≠tion kons¬≠truiert wer¬≠den zu k√∂nnen.

Aber l√§ng¬≠st bedarf das pan¬≠de¬≠mische Kons¬≠trukt nicht mehr nur der Wis¬≠sen¬≠schaft, um Objekt des Bewusst¬≠seins zu wer¬≠den. Mehr noch als durch Wis¬≠sen¬≠schaft wird die Pan¬≠de¬≠mie heute von den tra¬≠di¬≠tio¬≠nel¬≠len und den sozia¬≠len Medien, vom all¬≠ge¬≠genw√§r¬≠ti¬≠gen Ges¬≠pr√§ch, von Debat¬≠ten, Kund¬≠ge¬≠bun¬≠gen, pri¬≠va¬≠ten Pod¬≠casts und Videos her¬≠ges¬≠tellt, und in gr√∂√ü¬≠tem Dur¬≠chei¬≠nan¬≠der an das Bewusst¬≠sein gebracht ‚Ķ  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Moral als Gewalt

D‚ÄôGes¬≠pr√©i¬≠cher iwwert ons Pan¬≠de¬≠mie hunn sech a les¬≠ch¬≠ter Z√§it √ęmmer m√©i a Rich¬≠tung vu mora¬≠les¬≠chen Froen a Pro¬≠ble¬≠mer hin entw√©¬≠ckelt. Amplaz vun den mede¬≠zi¬≠nes¬≠chen Infor¬≠ma¬≠tiou¬≠nen d√©i am Ufank all Kom¬≠mu¬≠ni¬≠ka¬≠tioun iwwer¬≠sch¬≠wemmt hunn, geet elo √ęmmer m√©i riets vun Verant¬≠wor¬≠tung, vun Flicht a Schold.

Des mora¬≠lesch K√©ier ersch√©ngt vl√§icht w√©i eng L√©i¬≠sung op di poli¬≠tesch a gesell¬≠schaft¬≠lech Pro¬≠ble¬≠mer d√©i sech elo impo¬≠s√©ie¬≠ren. M√§ si bier¬≠gen virun allem eng Gefor fir onst Zesummeliewen. 

W√©i bei allen grous¬≠sen Kri¬≠sen koum also och hei de Moment, wou op d‚ÄôMo¬≠ral zer√©ck gegraff gouf, fir di all¬≠ge¬≠meng Veron¬≠s√©¬≠che¬≠rung ze cal¬≠m√©ie¬≠ren a fir eng Aart iwwer¬≠gr√§i¬≠fen Orien¬≠t√©ie¬≠rung hier¬≠zes¬≠tel¬≠len. Lei¬≠der ass d‚ÄôMo¬≠ral eng gef√©ier¬≠lech Mede¬≠zin, di g√§ren verg√ęft, wat se hee¬≠len soll.  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Gruppendenken

Poli¬≠tesch Debat¬≠ten a grouss one¬≠ko¬≠no¬≠mesch Dis¬≠cour¬≠sen lafen g√§ren op Flos¬≠ke¬≠len, Phra¬≠sen a Wuert¬≠gek¬≠l√©n¬≠gel eraus. Wien sech schonn e puer vun dee¬≠nen fan¬≠tas¬≠tes¬≠chen Inter¬≠vie¬≠wen mat Poli¬≠ti¬≠ker, oder mat der Elite vun den Indus¬≠trie- a Wirt¬≠schafts-Deci¬≠deu¬≠ren am Paper¬≠jam uge¬≠kuckt huet, dierft och heians¬≠do den ongud¬≠den Androck gehat hunn, dat hei keng lie¬≠weg, den¬≠kend a fillend Per¬≠sou¬≠nen hir Gedan¬≠ken aus¬≠dr√©¬≠cken, m√§i eppes w√©i en Sproo¬≠che¬≠pro¬≠gramm deen en Jar¬≠gon mam Voka¬≠bu¬≠larr√§ich¬≠tum vun engem Grond¬≠schoul¬≠kand duer¬≠ch¬≠dek¬≠li¬≠n√©iert.  (Lire la suite ‚Ķ )

Ressentiment
Articles

Les masques du ressentiment

Dans son ana¬≠lyse du mora¬≠lisme de la nou¬≠velle ‚Äė√©thique de la res¬≠pon¬≠sa¬≠bi¬≠li¬≠t√©‚Äô sani¬≠taire, Elsa Gis¬≠quet d√©masque la gri¬≠mace de la bien¬≠veillance qui se cache der¬≠ri√®re les dis¬≠cours et les pra¬≠tiques de la nou¬≠velle soli¬≠da¬≠ri¬≠t√© antivirale.
La socio¬≠logue y d√©c√®le comme une r√©ca¬≠pi¬≠tu¬≠la¬≠tion des signes de dis¬≠tinc¬≠tion et de s√©gr√©¬≠ga¬≠tion sociales, issues des habi¬≠tus de lutte de classe de la bour¬≠geoi¬≠sie. La mora¬≠li¬≠sa¬≠tion des dis¬≠cus¬≠sions sur le port des masques por¬≠te¬≠rait donc les traits de ces stra¬≠t√©¬≠gies de dis¬≠tinc¬≠tion sociale, issue de la bour¬≠geoi¬≠sie.  (Lire la suite ‚Ķ )