Épisodes radio

D’Séil vun de Klengbierger

Als Kleng­bier­ger gĂ«tt een net gebuer, zum Kleng­bier­ger gĂ«tt ee gemaach. An dobäi spillen net nĂ«m­men eko­no­mesch Fac­teu­ren eng Roll. Beson­nesch bei den neie Kleng­bier­ger, dĂ©i sech net mĂ©i ein­fach duerch eko­no­mesch a sozio-pro­­fes­­sio­­nell Kate­go­riĂ« faasse loos­sen, ginn aner BestĂ«m­munge wesent­lech.  (Lire la suite â€¦ )

Radio

Klassewiessel an ‹Transclasses›

DĂ©i sozial Lee­der eropk­lam­men ass net selbst­verständ­lech. DĂ©i Betraf­fen haten dacks eng ganz RĂ«tsch u gesell­schaft­le­chen a psy­cho­lo­gesche Bar­riè­ren ze iwwer­wan­nen. A wa si dann « ukomm Â» sinn, fille si sech nĂ©ie­rens mĂ©i rich­teg doheem. Virun allem bilde si d’Aus­nam vun der Ree­gel,  (Lire la suite â€¦ )

Manuscrits

Mir Klengbierger (4/7)

4. Di nei Kleng­bier­ger Kleng­bier­ger sinn net ver­sch­won­nen, wĂ©i dat nach Ă«m 19ten Joe­rhon­nert viraus gesot gouf. Mä se hunn awer och net iwwer­lieft ouni dĂ©if Ă„nne­run­gen mat ze maa­chen. Hunn Kleng­bier­ger am 19ten Joe­rhon­nert dĂ©i sozial Klass bezeechent, dĂ©i  (Lire la suite â€¦ )