Épisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (4/8): Zur Psychologie vun der emotionaler Aarbecht

Wat an der Sozio­lo­gie an an der Psy­cho­lo­gie als „emo­tio­nal Aar­becht“ bezeechent gĂ«tt, bes­teet net ein­fach an deem lĂ©iwe Lachen, zu deem mer eis a ver­schid­dene Situa­tioune for­cĂ©ie­ren. Et gläicht deem wat am Thea­ter „Method Acting“ genannt gouf, wou en Acteur sech voll­stän­neg mat engem RĂ´le iden­ti­fi­zĂ©ie­ren sollt.

Mä esou eng Iden­ti­fi­zĂ©ie­rung huet op Dauer en Präis fir dĂ©i Per­soun, dĂ©i domat hir Sue ver­dĂ©nge muss. Di emo­tio­nal Aar­becht brĂ©ngt eng nei Form vun Ent­frie­mung mat sech, dĂ©i dĂ©if an d’Per­sĂ©in­le­ch­keet agräift an do esou eenegs duer­cher­neen brĂ©ngt.  (Lire la suite â€¦ )