Radio

Europawalen 2019

D’Eu­ro­pa­wahle sinn eriw­wer. Déi gefaar­ten Ten­denz no riets ass, min­des­tens euro­pawäit, net esou mas­siv aus­ge­fall wéi geduecht. An Hol­land an an Däne­mark goung et esou guer zim­lech schlecht fir d’Riets­po­pu­lis­ten. An trotz­deem, wann ee Resul­ta­ter aus Fran­kräich an aus Ita­lien  (Lire la suite … )