Épisodes radio

D’Séil vun de Klengbierger

Als Kleng­bier­ger gëtt een net gebuer, zum Kleng­bier­ger gëtt ee gemaach. An dobäi spillen net nëm­men eko­no­mesch Fac­teu­ren eng Roll. Beson­nesch bei den neie Kleng­bier­ger, déi sech net méi ein­fach duerch eko­no­mesch a sozio-pro­­fes­­sio­­nell Kate­go­rië faasse loos­sen, ginn aner Bestëm­munge wesent­lech.  (Lire la suite … )