Podcasts

Bicherrezensiounen (Radio 100,7)

Mir Klengbierger (Radio 100,7)

Fräie Mikro (Radio 100,7)

68 – Revolt an Utopie (2018 – Radio 100,7)

 1. Wat war 1968 ? (04. Abrëll 2018) [Text] [Audio]
 2. Spaass­re­vo­lu­tioun a len­ken Faschis­mus (11. Abrëll 2018) [Audio]
 3. Rebel­lioun a Gewalt (18. Abrëll 2018) [Audio]
 4. Fran­kräich 68 : bal eng Revo­lu­tioun (25. Abrëll 2018) [Audio]
 5. Glo­bal Revo­lu­tioun oder spon­tan Revol­ten ? (02. Mee 2018) [Audio]
 6. Kon­kret Uto­pien (09. Mee 2018) [Audio]
 7. Kom­mu­nen : déi aner Art Gesell­schaft ze maa­chen (16. Mee 2018) [Audio]
 8. D’Enn vun der Aar­becht (23. Mee 2018) [Audio]
 9. Wat bleift vun 68 ? (30. Mee 2018) [Audio]

Demokratie a Populismus (2017 – Radio 100,7)

 1. Demo­kra­tie an Dema­go­gie (4. Januar 2017) [Audio]
 2. Demo­kra­tie a Popu­lis­mus (11. Januar 2017) [Audio]
 3. Demo­kra­tie : eng kom­pli­zéiert Affär (18. Januar 2017) [Audio]
 4. Anti-demo­kratësch Ten­den­zen an der Demo­kra­tie (25. Januar 2017) [Audio]
 5. Den Nähr­bue­dem vum Popu­lis­mus (1. Februar) [Audio]
 6. Vun der Repre­sen­ta­tiouns­kris zum Popu­lis­mus (8. Februar) [Audio]
 7. D’Vol­lek vum Popu­lis­mus (15. Februar) [Audio]
 8. Popu­lis­mus als politë­schen Pro­zess (22. Februar) [Audio]
 9. Popu­lis­mus un der Muecht (1. Mäerz) [Audio]
 10. Popu­lis­mus, Riet­sex­tre­mis­mus an Faschis­mus (8. Mäerz) [Audio]
 11. Den dis­kre­ten Charme vum Popu­lis­mus (15. Mäerz) [Audio]
 12. Stëm­men vu der ane­rer Säit (22. Mäerz) [Audio]
 13. Popu­lis­mus, Poli­tik a Gefiller (29. Mäerz) [Audio]

Homo Oeconomicus (2016 – Radio 100,7)

 1. Mënsch, Indi­vi­duum, Sujet : eng kuerz Ges­chicht (14. Sep­tem­ber 2016) [Audio]
 2. Den Indi­vi­duum a säin Eegen­tum (21. Sep­tem­ber 2016) [Audio]
 3. De fräien Mënsch um fräien Maart (28. Sep­tem­ber 2016) [Audio]
 4. De Mënsch als Kapi­tal (5. Okto­ber 2016) [Audio]
 5. Mana­ge­ment a Coa­ching (12. Okto­ber 2016) [Audio]
 6. Midd an depri­méiert op der Aar­becht (19. Okto­ber 2016) [Audio]
 7. Kraaft a Freed duerch Psy­cho­the­ra­pie (26. Okto­ber 2016) [Audio]
 8. Wirt­schaft a Per­séin­le­ch­keet (2. Novem­ber 2016) [Audio]

Wat ass Muecht ? (2015 – Radio 100,7)

 1. For­men vu Muecht (13 Januar 2015)
 2. Muecht an Zwang (27 Januar 2015)
 3. Gehor­sam (10 Februar 2015)
 4. Cadra­gen (24 Februar 2015)
 5. Fra­ming-Effekt (10 März 2015)
 6. Tech­no­lo­gien vun der Zoustëm­mung (24 März 2015)
 7. Enheets­den­ken (7 Abrëll 2015)

De Freud a seng Kritiker (2014 – Radio 100,7)

 1. Dem Freud seng Ufäng : Kri­tik an nei Model­ler an der Neuropsychologie
 2. Vun der Neu­ro­psy­cho­lo­gie zur wës­sen­schaft­le­cher Déi­fe­psy­cho­lo­gie : dem Freud seng Kri­tik un der Sug­ges­tioun als Therapie
 3. Di zweedäi­teg Kri­tik vun Lud­wig Witt­gen­stein an di éis­scht Léisungversich
 4. Di éischt Gene­ra­lof­fen­sif : dem Karl Pop­per an Ernest Nagel hier Zeré­ck­wei­sung vun der Psy­cho­ana­lys als Pseudo-Wëssenschaft
 5. De wës­sen­schaft­leche Réck­zuch vun der Psy­cho­ana­lys, an di her­me­neutësch Rettungsversich
 6. Di zweet Géné­ra­lof­fen­sif (1. Deel): dem A. Grün­baum seng Iwwer­féie­rung vun den her­me­neu­tes­chen Ret­tungs­ver­sich, d’Verteidegung vum Freud géint de Pop­per an
 7. Di zwét Géné­ra­lof­fen­sif (2. Deel): d’Opweisen vun den wës­sen­schaft­le­chen Inkon­sis­ten­zen an der psy­cho­ana­ly­tes­cher Method
 8. D’Äntwerten op dem Grün­baum seng Kri­ti­ken : de wës­sen­schaft­leche Sta­tus vun der Psy­cho­ana­lys op en neits erwägt
 9. Sug­ges­tioun, Psy­cha­na­lyse, Pla­ce­bo oder : wéi funk­tio­néie­ren a wat vers­prieche Wirk­sam­keets­tes­ter an der Psychotherapie ?
 10. Gees­ch­teg Nor­ma­li­sa­tioun, Zäit & Geld : eng kri­tesch Pers­pek­tiv op d’Verallgeméngerung vum Wirksamkeetsbegreff

En däischtere Kontinent. D’Entdeckung vum Onbewossten (2013 – Radio 100,7)

 1. Ver­féie­rung oder Fan­ta­sie ? Di psy­chesch Realitéit
 2. Ham­let­kom­plex – Oedipuskomplex
 3. Dré­me­reien
 4. Ver­schwät­zen, ver­gies­sen, verwiesselen
 5. De klen­gen Hans oder : fir­wat d’Päerd bäissen
 6. « Ech muss ! Ech muss ! » Zwang­sviers­tel­lun­gen an Zwangshandlungen
 7. Hel­leg Strah­len, Wol­lust­ner­ven, Gott a seng Fra
 8. Dépres­sioun, Trauer a Melancholie
 9. Ech an de Mënschemassen
 10. Erën­ne­ren, wid­de­rhue­len, durchuäbechten